Vedtægter for Nørreby Banko Klub:

 

 

Nørreby Banko Klub

 • § 1.

Foreningens navn er Nørreby Banko Klub, og er hjemmehørende i Høje Taastrup kommune, foreningens postadresse er Timianhaven 5 c/o Afdelingsbestyrelsen, 2630 Taastrup.

 • § 2.

Foreningens formål er gennem afholdelse af bankoaftener at fremme socialt samvær for områdets beboere. Det er ikke et formål i sig selv at skabe overskud, men et eventuel overskud vil i givet fald tilgå Nørreby afdelingsbestyrelsen til deling mellem klubberne i Nørreby.

 • § 3.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Medlemmer af Nørreby Banko Klub, der er fyldt 18 år, har stemmeret.

 • § 3.1

Medlemmer der bor i en TaB bebyggelse, kan optages som medlem af bestyrelsen, og der kan kun optages 1 medlem, der bor i en TaB bebyggelse udenfor Nørreby.

 • § 4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. På generalforsamlingen vælges i lige årstal 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.

I ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.

Hvert år vælges 2 suppleanter for et år.

Hvis et bestyrelsesmedlem træder ud i valgperioden, træder en af suppleanterne ind indtil næste generalforsamling.

Formand og kasserer skal til hver tid være bosiddende i Nørreby.

De valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter forpligtiger sig til aktivt at deltage i foreningens arrangementer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Nørreby afdelingsbestyrelse kan stille med et bestyrelsesmedlem til møderne i Nørreby Banko Klub, som garant for at Nørreby Banko Klub overholder de udstukne retningslinjer fra Nørreby afdelingsbestyrelse omkring økonomi m.m.

Der skal vælges revisor og suppleant for denne, udenfor Nørreby Banko Klubs bestyrelse.

 • § 4.1

Bestyrelsen har lov til at anvende frivillige hjælpere udenfor bestyrelsen til at hjælpe ved bankoarrangementer i Nørreby Banko Klub.

 • § 4.2

Bestyrelsen er pligtig til at lade sig repræsentere i samarbejdsudvalget for klubberne i Nørreby ved formand og et bestyrelsesmedlem, kan formand ikke deltage kan der udpeges et andet medlem af bestyrelsen.

 • §5.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i november måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og sendes via medlemmernes oplyste e-mailadresse, Facebookgruppen Nørreby Banko Klub, på Nørrebys hjemmeside www.noerreby.dk og ved opslag i opslagskasserne i Nørreby.

Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren/revisor beretning, herunder revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg i henhold til vedtægter
 7. Eventuel

Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens behandling af indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen sendt til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller afleveret/sendt til Nørreby Banko Klubs postkasse v/ Afdelingsbestyrelsen Timianhaven 5, 2630 Taastrup.

 • § 6.

Dersom mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af de registrerede medlemmer kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen til denne følger § 5 så vidt angår tidsfristen. Årsagen til indkaldelsen skal dog fremgå.

 • § 7.

Foreningens regnskabsår følger TaB afdeling Nørreby’s regnskabsår som går fra den 1. juni til den 31. maj. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et driftsregnskab og en status. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand og være påtegnet af revisor/kasserer og formand. Revisoren har til enhver tid til adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemsliste, daglige bogføringer og beholdninger.

 • § 8.

Formanden tegner foreningen udadtil.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer/revisor, bestyrelsesmedlem for foreningens forpligtigelser.

2 i foreningen har ifølge vedtægter adgang til kontoen og en tredje med kontokig., alle valgte i bestyrelsen skal overfor pengeinstituttet forevise gyldig legitimation, og være indforstået med, at banken kan lave baggrundstjek.

 • § 9.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan træffes på en generalforsamling med dette på dagsordenen, eller når mindst 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 • § 10.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med dette på dagsordenen og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for på begge generalforsamlinger.

Eventuelt overskydende midler videregives til afdelingsbestyrelsen for Nørreby der herefter har råderetten over midlerne til beboeraktiviteter.

 • § 11.

Nærværende vedtægter der vedtages på den stiftende generalforsamling, træder i kraft straks efter vedtagelsen, på den stiftende generalforsamling d. 1. november 2017.

Rettelser af vedtægter er godkendt af generalforsamlingen d. 12. november 2018.

 

Bestyrelsen består af følgende personer:

Formand Susanne Frantzen
Næstformand Jessie Broager
Kasserer Alice Kisum
Medlem Bente Varling
Medlem Ena Thede
Suppleant Kathrine Pedersen
Suppleant ledig
Revisor Heidi Ammitzbøll
Suppleant Ove Svendsen

 

 

   
   

 

 

Susanne Frantzen